ตารางเวลา

กำหนดการ ปี 2564

ปกติแล้ว จะมีการทำสมาธิกลุ่มเดือนละสองครั้งในวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด กรุณาโทรเพื่อเช็คก่อนว่าเรางดการทำสมาธิหรือไม่
หรือหากท่านมาร่วมเป็นครั้งแรก กรุณาติดต่อ 089-1457730 เพื่อทำการนัดหมาย

กำหนดการทำสมาธิกลุ่ม

9.45-10.00น – การออกกำลังเพื่อฟื้นฟูพลัง

10.00-10.50น – สมาธิ

10.50-11.00 น – พัก

11.00-12.00น   – สมาธิและอ่านบทอ่าน

 

ตารางการทำสมาธิกลุ่มและพิธีพิเศษอื่นๆของปี 2564

มกราคม

3 มกราคม –พิธีระลึก: วันเกิดของท่านปรมหังสา โยคานันทะ

17 มกราคม


กุมภาพันธ์

7 กุมภาพันธ์

21 กุมภาพันธ์


มีนาคม

7 มีนาคม –  พิธีระลึก: วันมหาสมาธิของท่านปรมหังสา โยคานันทะ

21 มีนาคม


เมษายน

4 เมษายน - สมาธิวันอีสเตอร์

18 เมษายน


พฤษภาคม

2 พฤษภาคม – พิธีระลึก: วันเกิดของท่านศรียุกเตศวร

16 พฤษภาคม


มิถุนายน

6 มิถุนายน

20 มิถุนายน


กรกฎาคม

4 กรกฎาคม

18 กรกฎาคม – พิธีระลึก: มหาวตาร บาบาจี


สิงหาคม

1  สิงหาคม

15 สิงหาคม-  พิธีระลึก: วันเกิดของภควัน กฤษณะ


กันยายน

5 กันยายน

19 กันยายน -พิธีระลึก: วันมหาสมาธิของท่านลาหิริ มหัสยะ


ตุลาคม

3 ตุลาคม

17 ตุลาคม


พฤศจิกายน

7 พฤศจิกายน

21 พฤศจิกายน


ธันวาคม

5 ธันวาคม

19 ธันวาคม – 9.00 – 15.00 น. สมาธิ 6 ชั่วโมง วันคริสตมาส