ตารางเวลา

กำหนดการ ปี 2565

ปกติแล้ว จะมีการทำสมาธิกลุ่มเดือนละสองครั้งในวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน เนื่องจากสถานการณ์โควิด กรุณาโทรเพื่อเช็คก่อนว่าเรางดการทำสมาธิหรือไม่ หรือหากท่านมาร่วมเป็นครั้งแรก กรุณาติดต่อ 089-1457730 เพื่อทำการนัดหมาย


กำหนดการทำสมาธิกลุ่ม

10.00-10.50น – สมาธิ
10.50-11.00 น – พัก
11.00-12.00น   – สมาธิและอ่านบทอ่าน

ตารางการทำสมาธิกลุ่มและพิธีพิเศษอื่นๆของปี 2565

มกราคม
2 มกราคม –พิธีระลึก: วันเกิดของท่านปรมหังสา โยคานันทะ
16 มกราคม


กุมภาพันธ์
6 กุมภาพันธ์
20 กุมภาพันธ์


มีนาคม
6 มีนาคม –  พิธีระลึก: วันมหาสมาธิของท่านปรมหังสา โยคานันทะ
20 มีนาคม


เมษายน
3 เมษายน
17 เมษายน - สมาธิวันอีสเตอร์


พฤษภาคม
1 พฤษภาคม – พิธีระลึก: วันเกิดของท่านศรียุกเตศวร
15 พฤษภาคม


มิถุนายน
5 มิถุนายน
19 มิถุนายน


กรกฎาคม
3 กรกฎาคม
17 กรกฎาคม – พิธีระลึก: มหาวตาร บาบาจี


สิงหาคม
7  สิงหาคม
21 สิงหาคม-  พิธีระลึก: วันเกิดของภควาน กฤษณะ


กันยายน

4 กันยายน
18 กันยายน -พิธีระลึก: วันมหาสมาธิของท่านลาหิริ มหัสยะ


ตุลาคม
2 ตุลาคม
16 ตุลาคม


พฤศจิกายน
6 พฤศจิกายน
20 พฤศจิกายน


ธันวาคม
4 ธันวาคม
18 ธันวาคม – 9.00 – 15.00 น. สมาธิ 6 ชั่วโมง วันคริสตมาส